வாருங்கள்! 35,000+ நல்லோருடன் இணைந்து
உங்கள் அருகாமையில் உள்ள தேவையுள்ளோருக்கு உதவுங்கள்

வாருங்கள்! 35,000+ நல்லோருடன்
இணைந்து உங்கள் அருகாமையில்
உள்ள தேவையுள்ளோருக்கு உதவுங்கள்

தமிழ்

பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவ இந்த
3 வழிமுறைகளை பின்பற்றுங்கள்

படி

1

பதிவு செய்யுங்கள்

நல்லோர் கூடத்தில் இணைய
பதிவு செய்யுங்கள்

படி

2

தேர்ந்தெடுங்கள்

கோரிக்கைகளை தேர்வு
செய்ய இந்த தளத்தை
பயன்படுத்துங்கள்

படி

3

தொடர்புகொண்டு உதவுங்கள்

தேவையில் உள்ளோரை
தொடர்பு கொண்டு
உதவி வழங்குங்கள்

நல்லோர் கூடம்